Video Demo Downloads Online Store

Báo Cáo Thông Tin Nhân Viên

 

Hiển thị chi tiết toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên từ khi bắt đầu gia nhập công ty đến thời điểm báo cáo. Mọi thông tin của nhân viên bao gồm tuyển dụng, đào tạo, HĐLĐ, BHXH, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm... được chương trình ghi nhận đều hiển thị trên báo cao. Các sự kiện được liệt kê theo từng ngày cụ thể, giúp nhà quản lý có được những thông tin chính xác và nhanh chóng nhất từ nhân viên.